จัดการทรัพยากรน้ำ

Manage water resources

1.1 สำรวจหาทรัพยากรน้ำ

1.2 พัฒนาทรัพยากรน้ำ

1.3 จัดสรรทรัพยากรน้ำ

1.4 ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ

1.5 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

1.6 วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

พัฒนา และจัดการระบบผลิตน้ำประปา

Develop and manage tap water systems

2.1 สร้างระบบผลิตน้ำประปา

2.2 ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา

2.3 ควบคุมคุณภาพน้ำ

2.4 บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา

2.5 วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปา

พัฒนา และจัดการระบบส่งจ่ายน้ำประปา

Develop and manage tap water distribution systems

3.1 สร้างระบบส่งจ่ายน้ำประปา

3.2 ควบคุมระบบส่งจ่ายน้ำประปา

3.3 บำรุงรักษาระบบส่งจ่ายน้ำประปา

3.4 จัดการฐานข้อมูลระบบส่งจ่ายน้ำประปา

3.5 วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบส่งจ่ายน้ำประปา 

พัฒนา และจัดการระบบท่อภายในอาคาร

Develop and manage piping systems within buildings

4.1 สำรวจความต้องการใช้น้ำประปาภายในอาคาร

4.2 ออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคาร

4.3 ติดตั้งระบบท่อและทดสอบท่อภายในอาคาร

4.4 บำรุงรักษาระบบท่อภายในอาคาร

4.5 วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบท่อภายในอาคาร

พัฒนาระบบน้ำเสีย และจัดการน้ำเสีย

Develop wastewater system and wastewater management

5.1 อำนวยการงานบริหารจัดการน้ำเสีย

5.2 สร้างระบบน้ำเสีย

5.3 ควบคุมระบบน้ำเสีย

5.4 บำรุงรักษาระบบน้ำเสีย

5.5 วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบน้ำเสีย

สนับสนุนกิจการประปา

Support water supply business

6.1 บริการผู้ใช้น้ำ

6.2 จัดเก็บค่าบริการน้ำประปา

6.3 วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนกิจการประปา

มาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า


​การเลือกขนาดกำลังมอเตอร์ที่แตกต่างกันเป็นเพราะกำลังมอเตอร์ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ หากกำลังของมอเตอร์ไม่เพียงพอ อุปกรณ์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และหากกำลังของมอเตอร์มากเกินไป จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มอเตอร์สร้างพลังงานจลน์ผ่านพลังงานไฟฟ้า เมื่อพลังงานไฟฟ้าอินพุตคงที่ ยิ่งประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานน้อยลงเท่านั้น และพลังงานที่เหลือสามารถแปลงเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ได้ ดังนั้นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจึงสามารถผลิตพลังงานออกมาได้มากขึ้นในขณะที่ลดการสูญเสียพลังงาน 

​มอเตอร์ IE3 และ IE4 หมายถึงมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพไฟฟ้าล่าสุดของยุโรป มาตรฐานนี้กำหนดประสิทธิภาพขั้นต่ำสำหรับมอเตอร์และกำหนดให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าสูงกว่ามาตรฐานก่อนหน้า สำหรับกำลังเอาต์พุตที่เท่ากัน มอเตอร์ IE3 หรือ IE4 ประหยัดพลังงานได้มากกว่ามอเตอร์แบบเดิม


​ประสิทธิภาพของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเข้าต่อกำลังขับของมอเตอร์ โดยทั่วไป ยิ่งมอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงเท่าใด ก็จะยิ่งสูญเสียพลังงานน้อยลงเท่านั้น ตามมาตรฐาน IEC ระดับประสิทธิภาพมักใช้เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ โดย IE1, IE2, IE3 และ IE4 แสดงถึงระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ยิ่งจำนวนมากประสิทธิภาพก็ยิ่งสูงขึ้น