ทำไมน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จึงมีความเป็นกรดมากขึ้น

คนที่เคยใช้เครื่องกรองน้ําระบบริเวอสออสโมซิส RO กรองน้ําแล้วพบว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองมีค่าความเป็นกรดเพิ่มข้ึน (pH ลดลง) ซึ่งหลายท่านโทรศัพท์มาถามผู้เขียน และขอนํามาตอบในนี้

โดยปกติน้ําบริสุทธ์ิจะมีความเป็นกลาง หรือมีค่า pH= 7 (ที่อุณหภูมิ 25 C) เมื่อน้ํามีสารอื่นเจือปนจะทําให้ค่าความเป็นกรดด่างของน้ํา(pH) เปลี่ยนไป ในธรรมชาติสารท่ีมีผลทําให้ค่า pH ของน้ําเปลี่ยนแปลง คือสารกลุ่มคาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต และคาร์บอนไดออกไซด์ ในน้ําที่มีค่าความเป็นกรดด่างต่างๆ จะมีสัดส่วนของสารทั้ง 3 ชนิดน้ีแตกต่างกัน และเมื่อในน้ํามีสารประกอบในกลุ่มคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนตสูง น้ํานั้นจะมีค่า pH สูง แสดงว่ามีความเป็นด่าง แต่ถ้าสัดส่วน ของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ํามีสัดส่วนสูง จะทําให้ pH ของน้ํามีค่าต่ำหรือมีความเป็นกรดสูงข้ึน เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ ทำปฏิกิริยํากับน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก เมื่อน้ําผ่านระบบรีเวอสออสโมซีส เมมเบรนจะสามารถกักกันอนุมูลคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนตไว้เกือบทั้งหมด ส่วนคาร์บอนไดออกไซ์ สามารถซึมแพร่ผ่านเมมเบรนได้ทั้งหมด จึงทําให้น้ำท่ีผ่านการกรอง (permeate) มีสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ สูกว่าปกติ จึงทําให้ pH ของน้ําที่ผ่านการกรองลดลง หรือมีความเป็นกรดเพิ่มข้ึน เนื่องจากสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอเนตสูงข้ึน ส่วนน้ําทิ้งท่ีถูกเมมเบรนกักกั้นจะมีสัดส่วนของคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตสูง จะทําให้น้ำในส่วนน้ีมีค่า pH สูงข้ึน ดังนั้น น้ําท่ีผ่านการกรองในระบบรีเวอสออสโมซีสบางคร้ังอาจจะมีค่า pH ต่ำกว่า 5.8 ซึ่งมีฤทธ์เป็นกรดอ่อน อันเนื่องมาจากกรดคาร์บอนิคท่ีเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าเรานําน้ําท่ีกรองจากระบบ RO มาดื่มโดยตรงก็จะทําให้รู้สึกแสบลิ้นเล็กน้อยคล้ายกับการดื่มน้ำโซดา ถ้าต้องการเพิ่มค่า pH ของน้ําที่กรองโดยระบบรีเวอสออสโมซีส อาจทําได้โดยการสเปรย์ (spray) น้ําใหก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำ แยกตัวไปกับอากาศ(Air Stripping) หรือ ให้น้ำที่ผ่านระบบรีเวอสออสโมซีสผ่านไส้กรองถ่ายกัมมันต์ ถ่านกำมันต์จะทําหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จะทําให้สูงข้ึนได้ ซึ่งไส้กรองถ่านกัมมันต์มักจะติดตั้งมาในระบบเครื่องกรอง RO ท่ีใช้ตามบ้านเรือน มักจะมีไส้กรองคาร์บอนกรองน้ําหลัง ผ่านเมมเบรน เรียกว่า โพสตค์คาร์บอน (post carbon) ติดตั้งมาด้วย

Download Full Version (PDF)

ทำไมน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO จึงมีความเป็นกรดมากขึ้น
Sawaeng Gerdpratoom
12 April, 2020
Share this post
Archive