ระบบรีเวอสออสโมซีสสามารถกรองยาฆ่าแมลงได้หรือไม่

ระบบรีเวอร์สออสโมซีส หรือ RO ท่ีสามารถกำจัดความเค็ม ความกร่อยของน้ำให้ ได้เป็นน้ำจืดจนสามารถบริโภคได้ ซึ่งความเค็ม ความกร่อย มักเกิดจากการที่มีเกลือละลายอยู่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ ทำให้น้ำมีรสเค็ม หรือกร่อยตามปริมาณความเข้มข้นของเกลือที่ละลายอยู่ ระบบรีเวอร์สออสโมซีสสามารถกำจัดความเค็ม ความกร่อยได้ ทั้งน้ีเพราะเกลือท่ีละลายอยู่ในน้ำ จะแตกตัวเป็นอิออน ตัวอย่างเช่น โซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงเมื่อละลายอยู่ในน้ำ จะแตกตัวเป็นโซเดียมอิออน และคลอไรด์อิออน ซึ่งเมมเบรนสามารถกักกั้น (rejection) อิออนได้ดี ส่วนสารอินทรีย์ เมมเบรนจะสามารถกกักกั้นสารอินทรีย์บางชนิดท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญ่ (ใหญ่กว่า 100 ดาลตัน ข้ึนไป) ส่วนสารอินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก จะสามารถซึมแพร่ผ่านเน้ือเยื่อหรือเมมเบรนได้ เว้นแต่สารอินทรีย์มีขนาดโมเลกุลเล็กแต่สามารถแตกตัว เป็นอิออนได้ เมมเบรนจะ สามารถกกักกั้น ได้เช่น ตัวอย่างเช่น phenol ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 94 ดาลตัน จะสามารถซึมแพร่ ผ่านเมมเบรนได้ แต่ในภาวะท่ีมีความเป็นด่างสูง (pH มากกว่า 8) phenol จะแตกตัวเป็นอิออนใน ภาวะเช่นน้ี phenol จะไม่สามารถซึมผ่านเมมเบรนไปได้ ส่วนยาฆ่าแมลงเป็นสารอินทรีย์ ดังนั้นก็ ให้ใช้เกณฑ์นี้ เป็นการประเมินว่าเมมเบรนจะสามารถกรองกักกั้นได้หรือไม่ โดยพิจารณาตามขนาด โมเลกุล ได้ เเสดงความสามารถในการกกั ก้นั ยาฆ่าแมลงไว้ ดังตาราง

การทดลองหาความสามารถในการกักกั้นยาฆ่าแมลงของระบบรีเวอร์สออกโมซีส RO (ทื่ 50 % Recovery)


Download Full Version (PDF)

ระบบรีเวอสออสโมซีสสามารถกรองยาฆ่าแมลงได้หรือไม่
Sawaeng Gerdpratoom
12 April, 2020
Share this post
Archive